Ränteavdrag lån

Inför deklarationen meddelar kreditgivarna automatiskt skattemyndigheten om ränteavdrag

Sponsrade länkar

Ränteavdraget har en lång tradition på den svenska marknaden. På 1940-talet var ränteavdraget 100 procent. Idag är emellertid bara 30 procent av räntekostnaderna avdragsgilla för belopp upp till 100 000 kronor.

Sponsrade länkar

En bärande ryggrad i den svenska skattepolitiken har länge varit att beskatta ränteintäkter; något som är långt ifrån självklart i andra närliggande länder. Mot denna bakgrund hade det varit direkt motsägelsefullt att inte låta en viss del av ränteintäkterna vara avdragsgilla. Ränteavdraget har dock sjunkit avsevärt under de senaste årtiondena – detsamma gäller marginalskatten.

Avdragets inverkan på priserna

Många menar att ränteavdraget borde slopas helt då det enbart bidrar till att trissa upp priserna på bostäder; något som i första hand påstås gynna bankerna i form av ökade ränteintäkter. Som en jämförelse bör det påpekas att majoriteten av 1940-talisterna idag har slutamorterat sina bostäder trots hundraprocentiga ränteavdrag. Dagens låntagare kommer sannolikt inte att kunna slutamortera sina lån trots att avdraget är betydlig lägre än på 1940-talet. Detta pekar på att ränteavdraget långt ifrån är den mest centrala påverkansfaktorn för priserna på bostadsmarknaden och än mindre är av ondo för dem som har bostadslån. Med hundraprocentiga avdrag skulle dagens överbelånade konsumenter de facto gynnas oerhört; de skulle då få räntan helt betald via skatten och själva enbart behöva stå för amorteringarna.

Avdrag medges för alla lån

Till skillnad från tidigare praxis på den svenska kreditmarknaden är numera nästan alla krediter avdragsgilla i deklarationen. Alltifrån små blancolån såsom smslån och onlinelån till studielån. När ränteavdraget introducerades gällde avdragsmöjligheterna bara för hypotekslån. Tänk dock på att kreditinstitut som förmedlar blancolån sällan rapporterar in uppgifterna till skatteverket, vilket innebär att de inte på förhand är ifyllda i deklarationen.